Aktualności
piątek, 01 stycznia 2016 00:00
Z dniem 2015.12.31 jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju zostaje zlikwidowana uchwałą nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w BUSKU-ZDROJU z dnia 17 września 2015r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju.
Poprawiony: piątek, 10 czerwca 2016 09:26
 
poniedziałek, 18 maja 2015 12:41

Busko – Zdrój,  18 maja 2015 r.

Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju (ZOPiS)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektor w Referacie Płac (PŁ) – wymiar: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
2) ogólna znajomość i umiejętność korzystania i stosowania następujących aktów prawnych:
a) ustawy o systemie oświaty,
b) ustawy o rachunkowości,
c) ustawy Kodeks pracy,
d) ustawy Karta Nauczyciela
e) ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość oświatowych zasad płacowych i zakresu pracy ZOPiS,
2) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
3) znajomość pracy w podstawowych programach komputerowych (przygotowywanie dokumentów w WORD, EXCEL, Paint, budowa tabel, preferowana znajomość programu finansowego Vulcan Optivum Płace),
4) umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność,
5) dokładność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) sumienność,
8) operatywność,
9) umiejętność formułowania pism urzędowych,
10) komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) W zakresie obowiązków w szczególności:
a) sporządzanie list płac i zestawień funduszu płac na podstawie dokumentów przekazanych do Zespołu,
b) sporządzanie zaświadczeń Rp-7,
c) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatków z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło,
d) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków,
e) sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych,
f) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
g) sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.
2) Bezpośrednia współpraca z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi jedno-tek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój, a w szczególności w naliczania wyna-grodzeń dla pracowników jednostek oświatowych.
3) Przygotowywanie informacji, analiz okresowych, ocen i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-sprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy,
5) kopie innych dokumentów o dodatkowo posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kursy, in. formy doskonalenia).

Uwaga: kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie ZOPiS, ul. Różana 2, 28-100 Busko – Zdrój, osobiście lub przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu), z dopis-kiem: „Dotyczy naboru na stanowisko w Referacie PŁ”, w terminie do 28 maja 2015 r. do godz. 1430.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Procedura naboru będzie składała się z trzech etapów: analizy dokumentacji aplikacyjnej (w tym prawidłowości przygotowania), testu pisemnego i rozmowy rekrutacyjnej.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub-licznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.
W innych kwestiach obowiązują zapisy ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1 202, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)

Wyniki naboru

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2015 12:59
 
czwartek, 14 maja 2015 14:39
AS13 maja 2015 r. długa i ciężka choroba zabrała z naszego grona Naszą Koleżankę Aldonę Srokę – Inspektora Referatu Płac Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju.
Pani Aldona Sroka pracowała zawodowo od 1986 r. Prawie 12 lat przepracowała w Pińczowskim Domu Kultury, a przez kolejne ponad 16 lat pracowała z nami w buskim Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół.
Była znakomitą i kompetentną pracownicą. Jej dużej wiedzy, bogatemu doświadczeniu zawodowemu i umiejętnościom setki pracowników buskiej oświaty zawdzięczało dokładnie wyliczone swoje comiesięczne wynagrodzenia.
Dla nas, pracowników ZOPiS, była znakomitą koleżanką i współpracowniczką. Zawsze dokładna, niezawodna i fachowa. Wielokrotnie nagradzana za swoją wzorową pracę.
Niestety od wczoraj jest dla nas już tylko wspomnieniem, ale za to takim wspomnieniem, które na zawsze zachowamy we wdzięcznej pamięci, jako dobrego człowieka i członka naszego Zespołu.
Będzie nam Ciebie Aldonko bardzo brakowało… Pokój nr 4 bez Ciebie, to już nie to samo miejsce w ZOPiS…
Panią Aldonę Srokę pożegnamy w najbliższą sobotę 16 maja br., o godz. 1400, na Cmentarzu Komunalnym w Busku – Zdroju.
Poprawiony: czwartek, 14 maja 2015 14:44